اخبار پزشکی
انتشارات
شماره صفحه: 1 از 1
کتاب اورژانسهای گوش و حلق و بینی و سر و گردن
فوریت های پزشکی مواردی هستند که حیات بیمار بستگی به تصمیم گیری و اقدامات سریع و موثر کار درمانی دارد. در این موارد به علت شرایط خاص، پزشک فرصت مشاوره با سایر همکاران و رجوع به منابع متنوع پزشکی را ندارد و فقط اعتماد به نفس و اتکا به اطلاعات و تجارب خود
نقش عفونتهای قارچی در ايجاد پولیپ بينی و سينوس
مدتها پیش عقیده بر این بود که پولیپها تومورهای کوچک مخاط بینی یا سینوس هستند ،اما با مطالعات بیشتر به این نتیجه رسیدند که پولیپ بینی از تورم موضعی و مکرر مخاط سینوس یا بینی حاصل میشود که با هر بار افزایش ادم زیر مخاطی بزرگ شده و با برآمده شدن به داخل راه هوایی سبب ایجاد علائم میگردد.به هر حال علت اصلی شکل گیری پولیپ به طور دقیق ،ناشناخته است .
شماره صفحه: 1 از 1