سارکوم های سروگردن

بررسی بيماران بستری در بيمارستان امام خمينی و انستيتو کانسر، تهران، 75-1366

چکيده مقاله:

حدود 15% از سارکومهای نسج نرم در سروگردن بروز می نمايد. در تشخيص افتراقی توده های تومورال اين ناحيه بويژه در افراد جوانتر، سارکوم نيز بايد مدنظر باشد. مطالعه ما در بيماران مبتلا به سارکوم در ناحيه سروگردن که در طول سالهای 75-1366 در بيمارستان امام خمينی و انستيتو کانسر بستری بودند، انجام شد. اين پژوهش با استفاده از پرونده پزشکی بيماران و بصورت گذشته نگر و به منظور تعيين فراوانی انواع سارکوم در اين ناحيه، تعيين همراهی عوامل خطر با بروز سارکوم در سر و گردن و تعيين علائم بالينی سارکوم در سروگردن به انجام رسيد. در ميان 40 بيمار موجود، سن 40-31 سال و جنس مذکر و اقامت در شهرها بعنوان عوامل همراه بدست آمدند. استئوسارکوم شايعترين پاتولوژی و وجود توده بدون درد شايعترين علامت در تمام انواع هيستولوژيک بود. 80% بيماران در هنگام مراجعه در مرحله اوليه بودند. 42/5% بيماران پس از درمان، عود داشتند.

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

زمان انتشار: 1393/04/08 (7 سال قبل)
تعداد بازدید: ۶۷۰۷