بررسی 7 ساله شیوع سل در بیماران پاروتیدکتومی شده

 

 

بررسی فراوانی سل در توده های غدد بزاقی در بیمارستانهای امام خمینی و امیراعلم در سالهای 82-1375

توبرکولوز غدد بزاقی از فرمهای ناشایع توبرکولوز سرویکوفاسیال می باشد. با این حال، از آنجا که بروز توبرکولوز خارج ریوی از تمام نقاط از سال 1985 افزایش یافته است، مایکوباکتریوم توبرکولوز باید در لیست تشخیصهای افتراقی توده های غدد بزاقی قرار بگیرد. حتی با پیشرفتهایی که در FNA صورت گرفته، تشخیص مایکوباکتریوم غده بزاقی قبل از عمل داده نمی شود و تشخیص نهایی زمانی گذارده می شود که غده به طریق جراحی خارج گردیده و خطر تشکیل فیستول وجود دارد. در این مطالعه به بررسی فراوانی توبرکولوز در توده هایی غدد بزاقی پرداخته شده است.

متدولوژی:

این مطالعه، مطالعه ای گذشته نگر از نوع گزارش مورد retrospective  case series می باشد و در آن اطلاعات به طریق مشاهده با استفاده از پرونده بیمارانی که به علت توده غده بزاقی در سالهای 82-1375 در بیمارستانهای امام خمینی و امیراعلم تحت عمل جراحی قرار گرفتند، جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. در تحلیل داده ها از فراوانی و درصد استفاده شد و نتایج به صورت نمودار و جدول نشان داده شدند.

نتایج:

در مجموع 164 بیمار بین سالهای 1375 تا 1382 تحت رزکسیون غدد بزاقی قراگرفتند. از این تعداد، 5 مورد ابتلا به سل مشاهده شد که 4 مورد آن (80%) در غده ساب ماندیبول و 1 مورد (20%) در غده پاروتید بوده است. میانگین سنی بیماران 4/37، (SD:9/09)، حداقل سن 25 و بیشترین سن 49 سال بود. تمامی بیماران مونث و خانه دار بودند.

بدخیمی در 36 نفر از بیماران مورد مطالعه دیده شد. (4/23%) میانگین سنی در موارد بدخیم 48 سال و درموارد غیر بدخیم 3/38 سال می باشد که تفاوت این دو از لحاظ آماری معنی دار می باشد (P=0.01).

آدنوم پلئومورفیک از میان توده های غدد بزاقی، بیشترین شیوع (9/40%) را به خود اختصاص داده است.

بحث:

در مطالعه حاضر، شیوع سل غدد بزاقی 2/3% بوده است این میزان در مطالعه مشابه در سال 1372، 3/2% و در تحقیقات خارج از کشور 7/2% می باشد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

در سایر مطالعات، اکثریت قریب به اتفاق مورد سل غدد بزاقی به صورت درگیری غده پاروتید بوده است. درحالیکه در مطالعه فعلی 4 مورد از 5 مورد (80%) در غده ساب ماندیبول گزارش گردیده است. این مساله نیاز به مطالعات بیشتری برای تایید نتایج دارد.

تمام بیماران مبتلا به سل غدد بزاقی در مطالعه حاضر مونث بودند و میانگین سنی 4/37 سال داشتند که تقریبا مطابق با الگوی شیوع بیشتر سل در سنین 25 تا 34 سال در جنس مونث می باشد. در متون مرجع آدنوم پلئومورفیک شایعترین نئوپلاسم خوش خیم و کارسینوم موکواپیدرموئید شایعترین بدخیمی توده بزاقی شناخته می شود که در این مطالعه نیز این نتایج تایید گردید.
پانته آ هاشمی -1384 
زمان انتشار: 1386/01/18 (15 سال قبل)
تعداد بازدید: ۴۰۳۳