لك صورت يا ملاسما

لك صـورت يا ملاسـما يك عـارضه پوستي شـايع بخصوص در دختران و خانمهاي جوان ميباشد اين عارضه بصورت لكه هاي قهـوه اي تا خـاكستري تيره بر روي گونه ها ؛ پيشاني و چانه ديده ميشود. شـايعـترين سنين بروز آن 20 تا 30 سالگي است و در خانمها از آقـايان بيشتر ميباشد. عـلت هاي زيادي در ايجـاد آن نقـش دارند ولي ثابت ترين علـت را اشعـه ماورابنفش خورشيد ميدانند . يعني هميشه اين علت باضافه علل ديگر را در ايجاد لك سهيم ميدانند. علل ديگر: 4) مصرف دارو بويژه داروهاي هورموني و بخصوص داروهاي پيشگيري از حاملگي ( بصورت قرص ؛ تزريقي ويا كاشتني )…. داروهاي ديگر نيز در بروز آن نقش دارند ، از جمله داروهاي اعصاب. 5) تغييـرات هورموني در بـدن از جـمله كـيستهاي متعـدد تخمــدان ( pco ) و يا بيماري غــده فوق كليوي. با پيشگيري از تابش اشعه خورشيد بطور مستقيم بر روي صورت از ايجاد لك تا حد زيادي ميتوان جـلوگـيري كرد. مصرف كرمهاي ضد آفتاب بطور منظم با عيار بالاتر از 20 به فواصل هر ۳ ساعت و همچـنين اجـتناب ار تابش نور خـورشـيد بطـور مسـتقـيم بر روي صورت در افراد مستعـد از ايجـاد لك ميتوان پيشگيري نمود. براي از بين بردن لك با تجويز پزشك متخصص از كرمهاي حــاوي هـيدروكـينون با در صد هاي گـوناگـون ( نبايد بيشتر از6 تا 7 درصد باشد ) ميتوان اسـتفاده نمود. روشـهاي ديگـر در درمان لك صورت : لايه برداري ( peeling ) ؛ سايش پوست بوسيله ميكانيكـي ( ermabresion & salabresion ) و لـيزر ميباشـد كـه بسـته به پوسـت افـراد انتخـاب ميشود . افـراد با رنگ چـشــم روشـن و مـوهـاي روشــن مـقـــدار رنگـدانـه پـوسـتي كـمتري نسـبت به پوسـتهاي تيره دارند و به همين دليل نور آفتاب بيشتر در پوست اين افراد نفوذ دارد و چون يكي از اثرات نور آفتاب ايجاد لك صورت و همچنين كــك و مك ميباشـد براي پيشگيري و درمان اين افراد نياز مبرم به ضد آفتاب دارند. يكي از درمانهاي لك صـورت همچـنان كه قـبلاُ نيز گفته شد استفاده از پيـلينگ ميباشد. ولي اين روش مناسب همه افراد نمي باشد . چـون افراد با رنگ پوست تيره اصلاْ مناسـب پيلينگ نميباشند. چــون يكي از عـوارض پيلـينگ خـود لك ميباشـد و شانـس ايجـاد لك در افراد با پوست تيره خيلي بالا است . درمان ديگر لك صورت ليزر درماني ميباشد . هيچكدام از روشهاي درماني لك صورت دائمي نيست و در يك جلسه نيز انجام نميگيرد و نياز به تجـديد درمان دارد و ادامه درمان دارد ، زيرا استـعداد افراد براي ايجاد لك كه با اين روشــهاي درمانــي برطرف نميگردد . مصرف ضد آفتاب در افراد مستعد يك نياز حياتي در درمان و پيشگيري از لك ميباشد .
تعداد بازدید: ۲۷۱۳