جسم خارجي در گوش

اغلب در بچه ها اتفاق مي افتد اين افراد خردسال اشيائي از قبيل نخود ،‌ لوبيا ،‌تکمه و غيره را در گوش خود وارد مي کنند . در اثر دستکاري ممکن است جسم خارجي بعقب رفته و يا بعلت باد کردن دانه ها درآوردن آنها دشوار گردد . براي خارج کردن جسم خارجي گوش هرگز نبايد سيم و سوزن و غيره را در داخل گوش کرد زيرا سبب صدمات بيشتري مي گردد . اگر حشره يا دانه اي در گوش وارد شود بايد فوراً کمي روغن زيتون يا پارافين در گوش بريزند که هم جانور را بکشد و هم صدمات آنرا کم بکند . روغن مانع بادکردن دانه هاي نباتي نيز مي شود ،‌ بعد از اين کار مقدماتي بايد به پزشک مراجعه کرد تا با پنس مخصوص جسم خارجي را از گوش بدرآورد . ورود جسم خارجي يا حشرات در بيني را هم با فين کردن يا چکاندن روغنها مي توان خارج کرد . در صورت عدم موفقيت بايد مريض را ناراحت نکرد بلکه هر چه سریعتر به پزشک مراجعه نمود .
تعداد بازدید: ۲۳۲۳