هويج

يك هويج با شش ميليگرم بتاكاروتن نياز روزانه فرد به ويتامين A را برآورده مىكند.اما قطعاً مىتوانيد بيش از يك هويج در روز هم بخوريد، چون چربى قابل توجهى ندارد و از نظر فيبر غنى است. مطالعات بلندمدت نشان داده است هويج در مبارزه با سرطان قدرت فوقالعادهاى دارد. خوردن پنج هويج (يا بيشتر در هفته با كاهش شصت درصدى خطر سرطان ريه ارتباط دارد .
تعداد بازدید: ۱۴۰۰