سنبل ‏الطيب ، روغن گياه سنبل ‏الطيب به ‏خوبى درد پس از سزارين راتسكين مى‏دهد

يك پژوهش علمى كه بر روى 480 زن باردار انجام شد نشان داد زنانى كه پس ازوضع حمل به روش سزارين روغن گياه لاوندولا سنبل الطيب( را به كف دست‏ماليده و بوييده‏اند به‏راحتى دوره دردناك پس از عمل را پشت سر گذارده‏اند. در اين پژوهش، گروه نمونه كه از ميان 624 زن باردار انتخاب شده بودند، به دوگروه تقسيم شده و پس از عمل سزارين گروه اول عطر لاوندولا را استنشاق كردندو گروه دوم روغن آن را بر كف دست ماليده و بوييدند. در هر دو گروه ميزان درد پس از سزارين با استفاده از خطكش مك‏گيل‏اندازه‏گيرى شد و اين نتيجه به دست آمد كه روغن لاوندولا اثر بسيار مطلوبى درتسكين درد دارد و مى‏تواند جايگزين داروهاى مخدر شود. معمولاً پس از عمل سزارين براى تسكين درد به زائو مرفين تزريق مى‏شود كه براى‏بدن عوارضى نيز دارد. گياه لاوندولا حاوى ماده‏اى به نام ليناليل‏استات است كه‏فراوانى اين ماده در روغن لاوندولا بيشتر است. اين گياه آرامش بخش و تب‏بربوده و براى رهايى از استرس نيز مفيد است.
تعداد بازدید: ۱۵۲۱