آلزايمر در افرادتحصيل كرده پيشرفت ‏سريعترى دارد

نتايج تحقيقات دانشمندان‏دانشگاه كلمبياى نيويورك‏حاكى‏است، با وجود اينكه افرادتحصيل كرده ديرتر از سايرين به‏آلزايمر مبتلا مى‏شوند اما سرعت‏پيشرفت اين بيمارى در آنها بيشتراست. به گزارش ‏ايسكانيوز، اين دانشمندان با 5 سال‏آزمايش و نظارت بر روى عملكردمغز بيماران بى‏سواد دريافتند تمام‏بيماران به افت شناختى بويژه درحافظه و مراحل تفكر همراه است. سالانه 12 ميليون نفر در سراسرجهان از ابتلا به آلزايمر رنج مى‏برند وبا افزايش سن مردم تعداد مبتلايان به‏اين بيمارى بيشتر شود.
تعداد بازدید: ۱۴۰۶