هورمون‏هاى مردان‏ , كشف آنزيم تنظيم‏ كننده‏ هورمون‏هاى مردان‏

محققان نوعى پروتئين را به‏صورت خالص تهيه كرده‏اند كه‏مى‏تواند فعاليت ژن‏هاى مؤثر درتوليد هورمون‏هاى مردانه را تغييردهد. به نوشته پايگاه اينترنتى دانشگاه‏كاروليناى شمالى پروتئين جديد درفعال‏كردن ژن‏هايى كه باواسطه‏گيرنده اندروژن انجام مى‏گيردنقش دارد. به گفته محققان اين پروتئين مى‏تواند در بروز سرطان پروستات مؤثرباشد. هورمون‏هاى جنسى و به ويژه‏تستوسترون موجب افزايش رشدسلول‏هاى سرطانى پروستات مى‏شوند. بررسى‏هاى محققان در موردمولكول جديد كه جى اچ دى ام دواى ناميده مى‏شود نشان مى‏دهد اين‏ماده ديگر مولكول‏هايى را كه موجب‏مى شوند ميزان‏گيرنده‏هاى‏هورمون‏هاى مردانه افزايش يابد به‏ميزان قابل توجهى افزايش مى‏دهد. هنوز مشخص نيست مولكول‏جديد چه تعداد از اين نوع ژن ها راتحت كنترل خود دارد. شناسايى بيشتر اين ژن ها مى تواندبه درمان موفق تر سرطان پروستات‏كمك كند.
تعداد بازدید: ۱۳۴۶