رماتيسم راه جلوگيری از پيشرفت رماتيسم

دانشمندان در دانشگاه ليورپول در بريتانيا ادعا می کنند راهی برای متوقف کردن يکی از دردآورترين جنبه های بيماری رماتيسم پيدا کرده اند. در اثر اين بيماری مفاصل متورم و دردناک می شوند که تا حدودی ناشی از آن است که بدن سلول های سفيد خون يا همان "نوتروفيل ها" را برای مقابله با بيماری به مفاصل گسيل می کند. اما مشکل اينجاست که نوتروفيل ها مقدار زيادی مواد سمی در مفاصل ترشح می کنند که می تواند به آنها صدمه بزند. اکنون دانشمندان می گويند که می توان ترشح اين مواد سمی، بی آنکه تاثير نوتروفيل ها از ميان برود، را متوقف کرد. پروفسور رابرت موتس، مدير تحقيقات و توسعه در مرکز علوم بالينی دانشگاه ليورپول و پروفسور استيون ادواردز در دانشکده علوم بيولوژيکی ادعا می کنند راهی برای خنثی کردن تاثير زيانبار نوتروفيل ها پيدا کرده اند، بی آنکه از توانايی آنها در محافظت از بدن در مقابل عفونت کاسته شود. تيم پژوهشگران پی برد زمانی که يک ملکول ويژه در سطح نوتروفيل ها با استفاده از پادتن های خاصی مسدود شود، ترشح مواد سمی متوقف می شود. پرفسور موتس گفت: "اين مهيج ترين اکتشاف است چون به اعتقاد ما برای اولين بار فرصتی برای سرکوب رماتيسم پيدا کرده ايم که بيمار را از هزينه های سنگين عوارض جانبی که مشکلی عمده در ساير داروهای ضدرماتيسم است معاف می کند."
تعداد بازدید: ۱۳۷۷