رینیت آلرژیک

رینیت آلرژیک دراثر مصرف شیر گاو می گویند هندوها از آن جهت گاو را مقدس میشمارند که انرا جانشینی خلف برای مادر به حساب می آورند. کودک شیر خوار از شیر گاو به عنوان شیر جانشین تغذیه میکند. لذا قداست گاو در هم می آمیزد وگره می خورد. با این وجود شیر گاو تا زمانی که برای کودک ایجاد آلرژی نکند می تواند بهمان قداست شیرمادر هر چند گفته شده که شیر مادر جانشینی ندارد محترم شمرده شود.اگر مادر بیمار نباشد یا بد لیلی پستان او شیرنداشته باشد یا بهر دلیل نتواند به فرزند خود شیر دهد چاره ای نیست که کودک شیر خوار از شیر گاو تغذیه کند .رینیت الرژیک در بزرگسالان بیشتر منشا استنشاقی دارد واز آلرژنهای معلق در هوا پدید می آید بر خلاف بزرگسالان رینیت آلرژیک در کودکان وشیر خواران منشا غذایی دارد و یکی از عوامل غذایی شایع شیر گاو محسوب می شود. آلرژی غذایی می تواند در هرسنی عارض شود ولی غالبا در میان شیر خوران و خورد سالان شایع است. واکنش آلرژیک به شیر از همه بارز تر است. انواعی از واکنش ها که به دنبال خوردن شیر گاو در شیر خواران و کودکان گزارش شده که در مواردی اثبات گردیده است واکنش بر اساس مکانیسم ایمونوگلبولین E میباشد میتوان پادتن های ضد آلفا لاکتاگلبولین وکازنین را به روش دیفوزیون روی ژلاتین نمایش داد. واکنش آلرژیک ممکن است بشکل آنترو پاتی خود را نشان دهد با تظاهراتی از قبیل قولنج استفراغ و مدفوع آبکی وبلغمی دارای رگه های خونی حساسیت به شیر گاو می تواند یکی ازعلل گریه های توجیه ناپذیر شیر خواران با بروز قولنج ونفخ باشد. تظاهرات پوستی آلرژی نسبت به شیر گاو به صورت اگزما (راش)می باشد یا رینیت آلرژیک و برونشیت اسمی بنا بر این سرفه های شبانه و تنگی نفس در شیر خواران باید پزشک را در جستجوی پادتن های ضد پروتیین های خاص گاوی قرار داد. رینیت آلرژیک اطفال در مقوله کودک زکامدار مورد بررسی قرار می گیرد. ترشح بینی از نشانه های بارز این کودکان است. دائما ترشح از بینی چنین اطفالی سرازیراست وسر آستین و پیراهن انها همواره اغشته به این ترشحات چسبناک می باشد. کودکان مزبوربینی خود را می کشندیا برای صاف کردن گلو انواع شکلکها و اطوارها رادر می آورند. ترشحاتی از گلو به نای سرازیر میشود که ایجاد سرفه شبانه می نماید یعنی زمانی کودک در وضعیت طاقباز خوابیده است در وضعیت ایستاده در طول روز از اینگونه سرفه ها خبری نیست. بر داشتن آدنوئید کمکی به کودکان زکام دار نمی کند هر چند ممکن است اکثرا به اشتباه یا بر حسب ضرورت آدنوئید کتومی عمل شوند. طولانی بودن ترشحات موجب میشود که از حالت رقیق تا حالت غلیظ و کشدار و غالبا برنگ سبز در آید که نمودار آنست میکروبها بدان پیوند خورده اند چنین کودکانی به سمت سینو برونشیت پیش می روند.
تعداد بازدید: ۳۱۵۳