پيلينگ يا لايه برداري

پيلينگ يا همان لايه برداري به عملي گفته ميشود كه لايه سطحي پوست بطرقي برداشته شود. مواردي كه لايه برداري انجام ميگيرد : *‌وجود جوش صورت و از بين بردن اسكارهاي باقيمانده از جوش صورت * وجود لك صورت يا ملاسما * وجود كك و مك يا فركل ( freckle ) · وجود هر نوع اسكار از قبيل : سوختگي؛ باقيمانده هر نوع ضايعه در صورت * وجود انواعي از لك باقيمانده از التهاب قبلي طريقه پيلينگ: لايه برداري را ميتوان به طرق گوناگون انجام داد: * لايه برداري شيميائي :بوسيله مواد شيميائي كه عمدتا" از اسيد با در صدهاي متفاوت است انجام ميگيرد.معمولا" از الفا هيدروكسي اسيد ( AHA )؛ تري كلرو استيك اسيد ( TCA ) و فنل با در صدهاي متفاوت استفاده ميشود. * لايه برداري ميكانيكي : بوسيله ابزارهاي تراشنده لايه سطحي پوست را ميتراشند از جمله: dermabresion (استفاده از يك دستگاه دوار و تراشنده ) و يا بوسيله سنباده . * لايه برداري بروش ليزر: معمولا" از ليزر CO2 براي اين منظور استفاده ميشود. انتخاب پوست مناسب جهت هر نوع پيلينگ در نتيجه عمل بسيار دخيل ميباشد به اينصورت كه نميتوان هر نوع پيلينگ را براي هر نوع پوست انتخاب كرد. جـدا از اينكـه پيلينگ را در چـند جـلسه ميتوان انجـام داد. روش پيلينگ بصورت طـولاني و مداوم نيز صورت ميگيرد، اين روش بوسيله كرم هاي داراي الفا هيدروكسي اسيد با در صد متفاوت معمولا" كمتر از %15 انجام ميگيرد در اين روش فرد هر شب از اين كرمها بر روي جـاههايي كه ميخـواهـد لايه برداري شود؛ استفاده ميكند. در مواقعي كه فرد از پيلينگ استفاده ميكند بايد از نور خورشيد اجتناب كند و حتمآ از ضد آفتاب در مواقع خارج از منزل استفاده كند. البته پيلينگ را نميتوان به همه افراد تجويز كرد و بايد جهت پيلينگ افراد انتخاب شوند
تعداد بازدید: ۲۵۲۳