بزاق ، تركيبات بزاقى مى‏تواند نشان دهنده ميزان استرس دركودكان باشد

مطالعات نشان مى‏دهد كه فاكتورها و عوامل اجتماعى تاثيرات‏متفاوتى بر روى ميزان ترشح آنزيم آلفا اميلاز در بزاق كودكان بر جاى‏مى‏گذارد. دانشمندان تا كنون‏رابطه بين وجود تركيباتى در بزاق را با مستعد بودن بروز استرس در افرادبزرگسال مطالعه كرده بودند و در تحقيقات اخير براى اولين بار اين رابطه‏بر روى كودكان مورد آزمايش و بررسى قرارگرفته است. نتايج اين پژوهش در مجله روابط اجتماعى و شخصى به چاپ رسيده‏است. به گفته اين محققان آلفا آميلاز آنزيمى است كه از غدد بزاقى ترشح‏مى‏شود و نشانه‏اى از واكنش به سيستم عصبى حساس است و بنابراين‏مى‏تواند پاسخى به اين سؤال باشد كه چرا كودكان شاد و يا غمگين‏هستند. لازم به ذكر است كه ترشح اين آنزيم موجب بروز استرس نمى‏شود امانشانه‏اى است كه مشخص مى‏كند چه موقع ميزان استرس و فشار روانى‏درفرد افزايش پيدا مى كند.
تعداد بازدید: ۱۴۰۰