ترک آنی، بهترين روش خلاصی از سيگار

بر اساس نتايج يک تحقيق، ترک يکباره سيگار بهتر از روش های برنامه ريزی شده به موفقيت می انجامد. به نوشته "بريتيش مديکال ژورنال"، يک نشريه پزشکی در بريتانيا، محققان کالج لندن در گفتگو با بيش از ۱۹۰۰ فرد سيگاری و ترک سيگار کرده، راه های خلاصی از سيگار را مورد مطالعه قرار داده اند. محققان متوجه شده اند که دو سوم سيگاری هايی که به يکباره آن را ترک کرده اند موفق شده اند حداقل به مدت شش ماه سيگار نکشند. در مقابل، تنها کمتر از نيمی از کسانی که به روش های برنامه ريزی شده اقدام به ترک سيگار کرده اند، در اين راه موفق بوده اند. محققان احتمال می دهند کسانی که روش های برنامه ريزی شده را پيش می گيرند احتمالا کمتر در مقابل وسوسه سيگار کشيدن احساس قدرت می کنند. نظريه فوق بر اساس اين ايده شکل گرفته که "انگيزه" سيگاری ها قبل از ترک آن، درجات مختلفی دارد که به تصميم گيری برای ترک سيگار منجر می شود. به نظر می رسد انگيزه ترک سيگار در کسانی که يکباره آن را کنار می گذارند بسيار بالاتر از کسانی است که می خواهند در آينده ای نامشخص آن را ترک کنند. اين تحقيق نشان می دهد که ۶۵ درصد از موارد ترک سيگار بدون برنامه، حداقل به مدت شش ماه موفقيت به همراه داشته است. در مقابل، ترک با برنامه سيگار تنها ۴۵ درصد به موفقيت انجاميده است. بطور سنتی تصور می شد بهترين روش غلبه بر عادت سيگار کشيدن، طی کردن مراحل مختلف است. اين مراحل عبارتند از فکر کردن در مورد ترک سيگار، برنامه ريزی برای آن و در نهايت اقدام به ترک سيگار. محققان می گويند دليلی برای اثبات اين ادعا که ترک برنامه ريزی شده سيگار موثرتر است، نيافته اند. انگيزه رابرت وست، رئيس گروه تحقيقاتی می گويد: "نتايج اين تحقيق به اين معنی نيست که همه بايد بدون برنامه ريزی سيگار را ترک کنند، بلکه به ما از آنچه در ذهن سيگاری هايی که می خواهند اين عادت را ترک کنند می گذرد، اطلاعاتی می دهد". وی می افزايد: "نارضايتی از سيگاری بودن تنش هايی برای فرد ايجاد می کند. زمانی که اين تنش ها افزايش می يابد حتی يک مسئله کوچک، فرد سيگاری را برای ترک آن مصمم می کند". آقای وست می گويد: "اگر اين تصميم بجای ترک فوری سيگار، کنار گذاشتن آن در آينده باشد، برای برخی از سيگاری ها، التزام کمتری به عملی ساختن آن بدنبال خواهد داشت". جان کينگ، مدير بخش کنترل دخانيات در مرکز بريتانيايی تحقيقات سرطان می گويد: "نتايج اين تحقيق بسيار جالب، نشان می دهد که افراد در مورد ترک سيگار متفاوت هستند". آقای کينگ افزوده است که "اين تحقيق نشان می دهد بعضی از مردم می توانند سيگار را در آن واحد ترک کنند و اين خبر خوبی برای آنها است. عده ای ديگر بايد آن را به شکل برنامه ريزی شده ترک کنند".
تعداد بازدید: ۱۳۹۳