هورمون رشد در كوتاه قدى چه تاثيرى دارد

تحقيقات نشان مى‏دهد كه تجويز هورمون رشد دركوتاه قدى كودكان تاثير مثبتى بر جاى مى‏گذارد. به گزارش نشريه Medicineدر گذشته چنين تصور مى‏شد كه تجويز هورمون رشد تنها درآن دسته از كودكان مبتلا به كوتاه قدى مفيد است كه به كمبود هورمون رشد دچار هستند. اگر اين هورمون تجويز شود پس از مدت معين 4 سال، قدشان به حالت طبيعى باز مى‏گردد. علاوه بر اين تنها نكته قابل اهميت اين است كه تنها تا زمانى كه نقاط رشد در انتهاى استخوان‏ها باز هستند مى‏توان از اين روش درمانى سود جست.
تعداد بازدید: ۱۳۹۶