توت

مصرف توت به شما كمك مىكند در سنين پيرى همچنان ذهنى فعال داشته باشيد. مطالعات نشان داده است توتها بسيار مغذى هستند و ممكن است تقليل قواى شناختى را كه با پيرى همراه است كاهش دهند. انواع توت آنتىاكسيدانهاى قوى هستند. تمشك به اندازه اسفناج قدرت آنتىاكسيدانى دارد، توتفرنگى بيش از تمشك و زغالاخته دوبرابر آن داراى آنتىاكسيدان است .
تعداد بازدید: ۱۴۷۳