رژیم ، براى داشتن اندام ‏متناسب ميوه بخوريد

براى داشتن اندامى متناسب،خوردن ميوه به خصوص‏ميوه‏هاى ترش به عنوان صبحانه‏توصيه مى‏شود. محققان مى‏گويند: اگرمى‏خواهيد داراى اندام متناسبى‏باشيد، بايد براى مدتى، صبحانه‏خود را فقط اختصاص به ميوه‏بدهيد و تا ظهر غذاى ديگرى‏نخوريد. بهترين ميوه براى اين رژيم‏مركبات، انواع آلو، گوجه، گلابى‏و ميوه‏هاى تازه هستند. وقتى براى مدتى صبح‏ها فقطميوه همراه با ليمو ترش خورده‏شود، چربى‏هاى اضافى ذخيره‏شده در شكم و قسمت‏هاى ديگربدن كمتر مى‏شود و با شادابى كه‏به دست مى‏آوريد توانايى انجام‏ورزش را هم خواهيد داشت.
تعداد بازدید: ۱۴۷۸