شيمي درماني با اثرات جانبي كمتر

دانشمندان به تازگي موفق به كشف فاكتورهاي ژنتيكي شده‌اند كه به كمك آنها مي‌توان حساسيت سلولهاي سرطاني ريه را افزايش داده و اين روش در افزايش قدرت شيمي درماني تاثير قابل ملاحظه‌اي دارد. محققان براي كشف اين فاكتورها از يك صفحه عريض ژنوم براي شناسايي ژنهايي كه از سلولهاي سرطان ريه در برابر يك ماده متداول در شيمي درماني موسوم به تاكسول محافظت مي‌كنند، استفاده كرده اند. بدون حفاظت از سوي ژن‌هاي خاص، سلولهاي سرطاني را مي‌توان با دوزي از اين دارو كه 10 هزار بار كمتر از دوز معمولي است، از بين برد. نتايج اين مطالعات مي‌تواند منجر به توليد تركيبات دارويي هميار شود كه با تومورهاي سرطاني در دوزهاي پايين تر و با اثرات جانبي كمتر مقابله مي‌كنند. اين پژوهش از سوي محققان مركز پزشكي جنوب غرب دانشگاه تگزاس صورت گرفته است.
تعداد بازدید: ۱۴۹۲