رفتار ، تاثير مشكلات روحی روانی مادران بر فرزندان

احتمال تجربه مشكلات رفتاري در كودكاني كه مادران آنها از نظر سلامت روان مشكلي دارند ،‌ معتادند و يا تحت خشونت قرار گرفته اند ، بيشتر است. به گزارش هلث دي ، محققان آمريكايي در يك مطالعه سه ساله دريافتند نيمي از مادران تحت بررسي يك سال پس از بدنيا آمدن فرزندشان تحت شرايطي قرار گرفته بودند كه آنها را در يكي از اين سه وضعيت يعني اعتياد ، مشكل رواني و خشونت قرار داده بود و 22 درصد كودكان حداقل يك نوع مشكل رفتاري مانند پرخاشگري ،‌ اضطراب ، افسردگي يا عدم توجه بيش فعالي داشتند. درا ين مطالعه زماني كه مشكلات مادران از صفر ، يك ، دو تا سه گزارش شد ، پرخاشگري در ميان كودكان در سه سالگي بترتيب از 7 تا 12 ، 14 و 19 بود. اضطراب و افسردگي از 9 تا 14 ، 16 ، و 27 درصد افزايش داشت. نقص توجه بيش فعالي از 7 به 12 ، 15 و 19 درصد روند صعودي داشت. محققان اظهار داشتند مشكلات مربوط به سلامت روان در مادران ،‌اعتياد و خشونت همراه با هم نيز وجود داشتند و اين امر اثرات منفي متعددي بر كودكان داشت. ظاهر خود ا مادران نيز مي دانستند سلامت آنها با سلامت فرزندشان ارتباط دارد. توجه پزشكي به سلامت كودكان ، زنان باردار يا زناني كه در سنين باروري هستند توجه كند ،‌ تا حد زيادي به جلوگيري از انتقال بين نسلي اين اثرات مخرب كمك مي كند.
تعداد بازدید: ۱۵۹۳