مغز ، كشف فضايى از مغز كه دروغ مى‏گويد!

گروهى از دانشمندان ايتاليايى موفق شدند در داوطلبان فضايى از مغز را كشف كنند كه مسوول دروغ گفتن است. گروهى از دانشمندان دانشگاههاى پادوا و ميلان كه نتايج تحقيقات خود را درمجله Cerebral Cortex(كورتكس‏مغز) منتشر كرده‏اند، با بررسى مغز تعدادى داوطلب كشف كردند كه كورتكس جلوپيشانى پشتى و جانبى مسوول اصلى دروغ گفتن است. البته به گفته اين محققان اين فضا تنها دروغهايى را مى گويد كه در آنها كارى كه رخ داده ، انكار مى‏شود. بنابراين گزارش، اين دانشمندان به كمك يك تكنيك بدون درد و بدون ورود به مغز موفق به كشف اين فضا و بازخوانى دروغها شدند. اين دانشمندان از گروهى از داوطلبان خواستند كه به حقيقت فكر كنند يا حقيقت را بيان كنند و در آزمايش ديگرى از آنها خواستند كه واقعيتى را انكار كنند، در اين دو آزمايش اين محققان به كمك اين تكنيك كه شبيه سازى با ابزار tDcs نام دارد ، كشف كردند كه كورتكس جلوپيشانى‏پشتى جانبى تنها هنگامى فعال مى‏شود كه دروغ گفته مى‏شود.
تعداد بازدید: ۱۷۲۷