وزوزگوش Tinnitus

وزوز يك صداي دروني است كه در سر يا در گوشها احساس مي شود . اين صدا در پيرامون وجود ندارد و اكثراً توسط اطرافيـان بـيمار نيز شنيده نمي شود. وزوز را عمومأ از نقطه نظر باليني ويا بر حسب محل ضايعه طبقه بندي مي كنند. طبقه بندي وزوز از نقطه نظرمحل ضايعه: • وزوز فيزيولوژيك : اين نوع وزوز مربوط به شنيدن اصوات طبيعي بدن مي باشد كه ظاهرا از سر منشأ ميگيرند.اگر افراد داراي شنوايي طـبيعي در يك محـيط كـامـلأ ساكت با دقت گوش دهند اكثر آنها اصوات همهمه مانند ويا اصوات خاصي را مي شنوند كه با تعاريف ذكر شده بـه عنوان وزوز در نظر گـرفـته مي شوند. اين اصوات در نتيجه گردش خون لرزش عضلات ويا حتي در اثر حركت چرخشي هوا به گرد پرده گوش باشنـد . ايـن نـوع وزوز به دنـبـال انسداد مجراي خارجي گوش تشديد ميگردد. • وزوز پاتوفيزيولوژيك: اين نوع وزوز عمومأ ناشي از ايجاد اشكال در حلزون و يا ساقه مغز مي باشدشامل 2گروه عمده مي باشد: الف-وزوز پاتوفيزيولوژيك ناشي از نويز: عمومأ پس از شليك گلوله يا انفجار در فاصله نزديك رخ مي دهد. ب- وزوز پاتوفيزيولوژيك ناشي از مصرف دارو: مصرف دراز مدت بعضي از داروها مسبب اين حالت است و البته با قطع مصرف دارو اين حالت وزوز بر طرف مي گردد كه منوط به تشخيص بموقع مي باشد. وزوز آسيب شناختي اين نوع كلي وزوز با اختلالات فيزيكي يا روانشناختي مرتبط مي باشد و به 4گروه اصلي تقسيم بندي مي شود : الف- وزوز آسيب شناختي انتقالي ب- وزوز آسيب شناختي حسي عصبي ج- وزوز آسيب شناختي غير شنوايي د- وزوز آسيب شناختي با منشأ رواني • وزوز كاذب : در اين شكل از وزوز ، صدايي را كه بيمار اظهار مي كند شبيه به وزوز است ولي تعريف وزوز شامل آن نمي شود و داراي 2 شكل كلي است: الف- وزوز محيطي كاذب: از ديگران سؤال مي كنند كه آيا آنان نيز اين اصوات را مي شنوند يا خير؟و در محـدوده دورتـري از خـود دنبال صدا مي گردند . ب- وزوز كاذب بهانه اي يا تمارضي: وزوز ندارد ولي ممكن است به دنبال دلايلي نظير بهره مالي و يا جلب توجه ديگران تمارض به وجـود وزوز در خود نمايد. عوامل مسبب وزوز: در پي مهمترين عوامل ثابت شده مسبب وزوز مي آيند: • بيماريهاي قلبي - عروقي مانند فشار خون بالا، كم خوني، تنگ شدن ديواره عروق قلب كه وزوز به شكل ضرباندار است. • مصرف داروها: كليه گروههاي دارويي به عنوان عوامل احتمالي بروز وزوز مد نظر مي باشد و از جمله بـارزتـريـن آنـها مي توان به عـوامل ضد التهاب، آنتي بيوتيكها بويژه آمينوگليكوزيدها، داروهاي ضد افسردگي و خواب آور . • عوامل روان شناختي: اين عوامل نقش عمده اي در ايجاد وزوز به عهده دارند. با اين حال بايد چنين تصور كرد كه عوامل وزوز در آنها مي تواند باعث تشديد يا بروز افسردگي شود. • عوامل مربوط به دندانها: حدود 25% افراد مبتلا به وزوز داراي مشكلات مربوط به مفصل فكي- گيجگاهي مي باشند. • عوامل مربوط به سوخت و ساز مواد درون بدن (متابوليك): كاهش غير طبيعي ويتامينها، مواد معدنـي و . . . مـي تـوانـد تـأثير ناگواري را در بروز يا تشديد وزوز گوش داشته باشند. افزايش در چربي خون نيز به عنوان عامل مهمي در ايجاد كم شـنـوايـي حسـي-عصبي، سرگيجه، وزوز گزارش شده است • عوامل مربوط به دستگاه شنوايي:بيماريهاي مربوط به دستگاه شنوايي از جمله كاهشهاي شنوايي انتقالي ،حسي –عصبي ،مركزي ،اتو اسكلروز ،تومور آكوستيك ،جرم گوش ،منيير ونيز شنا كردن ،شيرجه در آب وصداهاي بلند از جمله مهمترين عوامل ايجاد كننده وزوز در هر رده سني به شمار مي آيند . منبع : بر گرفته از دانستنيهاي عمومي وزوز / سعيد محموديان
تعداد بازدید: ۴۳۷۶