سرطان ریه , استفاده از تست تنفس برای تشخیص زودرس سرطان ریه

پیام های ملکولی و سیگنال های موجود در جریان خون یا در سلولهای دیواره راه تنفسی می توانند مراحل اولیه سرطان راتشخیص دهند. به گزارش ساینس دیلی به کمک تست بازدم می توان نشان داد آیا یک بیمار درمعرض خطر ابتلا به سرطان ریه هست یا خیر. محققان با استفاده از DNA گرفته شده از تنفس بازدم افراد می توانند حالت سلولهایی را که دیواره ریه را می پوشانند بررسی کرده سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهند یعنی زمانی که درمان موفقتر خواهد بود. تشخیص سرطان دراین مرحله اهمیت حیاتی دارد و بااین وجود ، در حال حاضر ابزار غیر تهاجمی برای تشخیص سرطان در یک بررسی کلینیکی و جود ندارد. محققان دریافته اند بازدم افراد حاوی ماده ژنتیکی یا DNA ئی است که از سلولهای دیواره ریه ها هستند که به این ترتیب به تشخیص در معرض خطر بودن افراد کمک می کند. نفس بازدم متراکم پیش از این برای تشخیص ملکول های فرار کوچک که بیماری های ریوی خوش و خیم و بد خیم را نشان می دهند بکار می رفت. محققان در یک مطالعه آزمایشگاهی نشان داده اند که ملکول بزرگ DNA رامی توان در مقادیر اندک در بازدم بازیافت کرد. محققان بویژه بررسی کردند تادریابند آیا DNA ئی که آنها بدست آورده بودند متیله شده بود یا خیر ، که باعث توقف فعالیت ژن ها و القای سرطان می شود. بنا به گفته این محققان یافته های آنان مدرک قابل قبولی را ارائه می دهد که تست تنفس یا آزمایشات غیر تهاجمی دیگر مانند سی تی اسکن می توانند به عنوان ابزار پیش غربال گری مقرون به صرفه برای تشخیص سرطان ریه بکار روند و امکان درمان درمراحل اولیه یعنی زمانی که بهترین شانس درمان وجود دارد رافراهم سازند.
تعداد بازدید: ۱۸۳۱