افسردگى مقاوم به درمان

براساس نتايج يك تحقيق مقدماتى قرار دادن دو الكترود كوچك كه ضربان هاى الكتريكى ايجاد مى كند در مغز افراد مبتلا به افسردگى شديد مى تواند علائم اين بيمارى را بهبود بخشد. اين روش جديد درمانى كه «تحريك عمقى مغز» نام دارد با استفاده ضربان هاى الكتريكى تحريك كننده فعاليت غيرطبيعى مغز را مهار مى كند. دكتر على رضايى رئيس بخش جراحى اعصاب استرئوتاكتيك و كاركردى در بنياد كلينيك كليولند در آمريكا و سرپرست اين تحقيق دراين باره مى گويد: «تغيير شيوه زندگى بيماران پس از استفاده از روش درمانى بسيار جالب است. افرادى كه بيش از آن منزوى بودند و به سركار نمى رفتند، بهبودى قابل توجهى در مراقبت شخصى و كاركرد اجتماعى از خود نشان مى دهند.» در اين تحقيق پژوهشگران يك زوج الكترودهاى ظريف را در مغز شش بيمار مبتلا به افسردگى كه به ساير روش هاى درمانى مثل دارودرمانى، روان درمانى و استفاده از شوك پاسخ نداده بودند كاشتند. پس از يك دوره يك ساله درمانى دو سوم بيماران علائم بهبودى قابل توجهى از خود نشان دادند. دكتر رضايى يافته هاى اين تحقيق را در اجلاس سالانه انجمن جراحان اعصاب آمريكا در سانفرانسيسكو اعلام كرد.
تعداد بازدید: ۱۷۳۴