سلول های پايه ، موفقيت در تبديل سلول های پايه به سلول های بدوی بدن

دانشمندان در آمريکا از پيشرفتی در تحقيقات به روی سلول پايه استخراج شده از جنين انسان خبر داده اند که نهايتا می تواند به پرورش ارگان های مختلف بدن در آزمايشگاه منجر شود. اين دستاورد گام بسيار مهمی در توسعه شيوه های معالجاتی نوين برای بيماری های جدی که دانشمندان سال ها با آن فاصله دارند به حساب می آيد. نتيجه اين مطالعه در نشريه "نيچر بيوتکنولوژی" منتشر شده است. سلول های پايه استخراج شده از جنين انسان از توانايی بالقوه برای بدل شدن به کليه انواع سلول های بدن برخوردارند. همين خصلت سلول های پايه است که آنها را در زمينه توسعه شيوه های معالجاتی نوين برای بيماری ها تا اين اندازه جذاب می سازد. اما بازآفرينی "آغازگرهای" بيولوژيکی که باعث تبديل سلول های پايه به بافت های مختلف بدن شود برای پژوهشگران دشوار بوده است. اکنون دانشمندان در آمريکا موفق شده اند سلول های پايه جنينی را طوری دستکاری کنند که به نوعی سلول بدوی به نام "اندودرم" بدل شود. اندودرم (endoderm) مرکزی ترين لايه جنين حيوانات (از جمله انسان) است که در جريان رشد جنين به دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی و ساختارهای مرتبط با آنها بدل می شود. تکنيک اين گروه از محققان به قدری کارآمد بوده است که توانستند تقريبا تمامی سلول های پايه جنينی را که در اين آزمايش به کار گرفته شد به اندودرم تبديل کنند. اين فرآيند در توسعه اعضای مختلف بدن مانند لوزالمعده، کبد و ريه نقش حياتی بازی می کند و معالجه به کمک سلول های پايه جنينی را يک قدم به واقعيت نزديکتر می سازد. اين دستاورد همچنين ممکن است به دانشمندان امکان دهد سلول های پايه جنين انسانی را به سلول های جايگزين که می تواند در درمان ديابت يا از کار افتادگی کبد به کار آيند تبديل کنند.
تعداد بازدید: ۱۶۱۲