استروئید های استنشاقی برای درمان آسم کودکان

گرچه داروهای متعددی برای کمک به کنترل آسم در کودکان در دسترس هستند ، اما آزمایشات کلینیکی برای مقایسه مستقیم آنها انجام نشده است. به گزارش ساینس دیلی برای اولین بار محققان تاثیر و ایمنی داروهای مختلف آسم برای کودکان سنین مدرسه که مبتلا به آسم خفیف تا متوسط هستند را بررسی کرده و دریافتند کورتیکواستروئید های استنشاقی موثرترین داروی روزانه برای درمان آسم در این کودکان هستند. یافته های فوق ارائه طریق های جدید پزشکی را که توصیه می کنند کورتیکواستروئید های استنشاقی درمان ترجیحی برای کودکان مبتلا به آسم خفیف تا متوسط است.
تعداد بازدید: ۱۴۶۹