سيـنوزيت(sinusitis)

سيـنوزيت(sinusitis) بـه عـفـونـت، التـهـاب و تـورم مـخـاط يـك يـا تـمام سينوسهاي مجاور بيني اطلاق ميگردد. سينوسهاي مجاوربيني(paranasal sinuses): حفره هاي توخالي و پـر از هـوايي هستـنـد كـه در مـيان استخوانهاي صورت و جمجمه قرار گرفته و با حفره بيني در ارتباط مي بـاشنـد. در هـر طــرف صورت 4 عدد سينوس وجود دارد كه عبارتند از: 1- سينوسهاي فكي (maxillary sinuses):در زير چشمها و در استخوان گونه واقع ميباشند. 2- سينوسهاي پيشاني(frontal sinuses):در بالاي چشمها و در استخوان پيشاني واقع ميباشند. 3-سينوسهاي اتموئيد و يا پرويزني(ethmoid sinuses):بين چشمها و بيني و در استخوان پرويزني واقع ميباشند. 4- سينوسهاي شب پره اي(sphenoid sinuses):در پشت سينوس پرويزني و چشمها و در مركز استخوان جمجمه زير غده هيپوفيز واقع ميباشند. پيدايش و رشد سينوسها: 1-سينوسهاي پيشاني تا سن 5-10 سالگي وجود ندارند. اين سينوسها از سن 7 سالگي به بعد پديد مي آيند. 2-سينوسهاي فكي و پرويزني از بدو تولد وجود داشته و تا 18 سالگي به رشد خود ادامه مي دهند. 3-سينوسهاي شب پره اي در سنين بلوغ ظاهر مي گردند. وظايف سينوسها: 1-سبك شدن استخوان جمجمه و استخوانهاي صورت. 2-افزايش رزونانس (تشديد) صداي انسان. 3-ايجاد يك بافر (ضربه گير) در برابر ضربات وارده به سر و صورت. 4-مرطوب و گرم كردن هواي تنفسي. 5-تصفيه هواي تنفسي. 6-عايق بندي ساختارهاي حساس از قبيل ريشه دندانها و چشمها در برابر نوسانات سريع دمايي حفره بيني. نكته:سينوسهاي مجاور بيني توسط سوراخهاي ريزي بنام(ostium/ostia) به حفره بيني مرتبط مي باشند. توسط اين روزنه ها(مجاري) تبادل هوايي صورت گرفته و ترشحات سينوسها تخليه ميگردد. نكته:موكوس(mucus) يك ترشح لغزنده مخاطي است. موكوس يك كلوئيد چسبناك و غليظ كه حاوي آنزيمهاي آنتي باكتريال نظير ليزوزيم و پادتنها (ايمنوگلوبينها) است. موكوس بطور طبيعي سفيد و يا بي رنگ است. وظايف موكوس در سيستم تنفسي عبارت است از: مقابله با عوامل ميكروبي و محافظت از ششها با به دام انداختن ذرات خارجي كه همراه با هواي تنفسي وارد بيني ميگردند. نكته:بطور طبيعي مخاط سينوسها و بيني از مژكهاي ميكروسكوپي موسوم به سيليا (cilia) پوشيده شده است. اين مژكهاي ضرباندار با حركات ريتميك به سمت عقب و جلو به مانند يك جاروب ميكروسكوپي موكوس، ميكروبها، ذرات محرك، گردو غبار و مواد حساسيت زا را به دام انداخته و به سمت سوراخهاي بيني و يا پشت حلق و معده مي رانند. نكته: آب و هواي سرد باعث ميگردد فعاليت مژك هاي مخاط بيني و سينوسها كاهش يافته و يا كاملا متوقف گردند. اين امر باعث آبريزش بيني ميشود. همچنين موكوس در هواي سرد غليظ ترميشود، از اينرو هنگامي كه شما از هواي آزاد به داخل منزل مي آييد، موكوس رقيق تر شده و مجددا دچار آبريزش بيني ميگرديد. نكته:استعمال سيگار و آلودگي هوا ميتوانند حركات مژكها را مختل و يا متوقف سازند. نكته: به هر علت كه مخاط سينوسها ملتهب شود، سبب مسدود شدن منافذ (راه هاي ارتباطي) ميان سينوسها و بيني ميگردد. احتباس هوا، موكوس و چرك باعث ايجاد فشار به ديواره سينوسها ميگردد. همچنين وقتي هوا نميتواند وارد سينوسها شود، خلاء ايجاد شده ايجاد درد خواهد كرد. انسداد راههاي ارتباطي موكوس (ترشحات سينوسها) را به يك محيط مستعد براي رشد ميكروبها تبديل ميكند. انواع سينوزيت: 1-سينوزيت فكي:باعث ايجاد درد و احساس فشار در گونه ها ميشود (دندان درد و سردرد) 2-سينوزيت پيشاني: باعث ايجاد درد و احساس فشار در بالاي چشمها ميشود(سردرد) 3-سينوزيت پرويزني: باعث ايجاد درد و احساس فشار بين بيني و چشمها ميشود(سردرد) 4-سينوزيت شب پره اي: باعث ايجاد درد و احساس فشار پشت چشمها ميشود. سينوزيت حاد: سينوزيت حاد بين 2 تا 4 هفته بطول مي انجامد. سينوزيت حاد عمدتاً در پي سرما خوردگي و آنفلوآنرا بروز ميكند. عفونت اوليه به مخاط سينوسها هجوم آورده و ايجاد التهاب در آنها مي كند. بدن شما با توليد بيشتر موكوس به اين هجوم ويروسها پاسخ مي دهد. افزايش موكوس سبب ميگردد كه دهانه سينوسها تنگ و يا مسدود شود. در نتيجه احتباس ترشحات و ميكروبها روي ميدهد. تجمع اين ترشحات محيط مساعدي براي رشد و تكثير ميكروبها فراهم مي آورد (چراكه با جريان طبيعي تخليه نشده اند). در مجاري فوقاني تنفسي باكتريهاي بي ضرري وجود دارند، اما هنگامي كه سيستم ايمني بدن تضعيف ميگردد، و يا تخليه سينوسهاي مسدود شده (در پي سرماخوردگي و يا عفونتهاي ويروسي) مختل مي شود ،اين باكتريها بسرعت تكثير يافته و به سينوسها هجوم مي آورند. گاه عفونتهاي قارچي نيز ميتوانند ايجاد سينوزيت حاد كنند. چنانچه علايم سرماخوردگي بيش از يك هفته باقي بماند ممكن است به سينوزيت تبديل شده باشد. سينوزيت مزمن: سينوزيت وقتي بيش از 4 هفته تداوم مي يابد مزمن شده است. سينوزيت مزمن ممكن است تا سالها گريبانگير بيمار شود. عموماً توسط عوامل آلرژي زا و عفونتهاي باكتريايي ايجاد ميشود. آسم و اختلالات آلرژيك مزمن عموماً باعث ايجاد سينوزيت مزمن ميگردند. 20 درصد از بيماران مبتلا به سينوزيت مزمن به پوليپ بيني نيز مبتلا ميشوند. سينوزيت عود كننده: بيمار چندين حمله سينوزيتي را در طي سال تجربه ميكند. حملات بر اثر واكنش آلرژيك، تغييرات دمايي شديد (هواي خيلي سرد و خشك و يا خيلي گرم)، مو و شوره سر حيوانات، گرده گياهان، مايت ها، دود سيگار و گرد و غبار ايجاد ميگردند. عوامل ايجاد كننده سينوزيت: 1-آلرژي ها: با متورم و مسدود ساختن راههاي ارتباطي و دهانه سينوسها و جلوگيري از تخليه سينوسها. حساسيت ميتواند به گرده گياهان، مايت ها، شوره سر حيوانات، كپك ها، گرد و غبار و يا غذاها باشد. 2-عفونتهاي ويروسي:آنفلوآنزا و سرماخوردگي باعث التهاب مخاط سينوسها و تورم آنها شده و با افزايش ترشح موكوس موجب انسداد روزنه ها مي شوند. در 3 درصد بالغين و 20 درصد كودكان، سرماخوردگي به عفونت باكتريايي ثانويه و سينوزيت خواهد انجاميد. 3-عفونت هاي باكتريايي: باكتريهايي كه بطور طبيعي در مجاري تنفسي فوقاني بسر ميبرند وقني سيستم ايمني بدن تضعيف شده و يا تخليه سينوسها بدرستي صورت نميگيرد، باكتريهاي محبوس شده تكثير يافته و ايجاد عفونت ميكنند. 4-پوليپ هاي بيني: پوليپ رشد خوش خيم بافت مخاطي بيني است. پوليپ بيني در افراد مبتلا به آلرژي و آسم شايع ميباشد. پوليپ ها ميتوانند دهانه سينوسها را مسدود سازند. 5-عفونتهاي قارچي:عمدتاً به علت تضعيف سيستم ايمني بدن پديد مي آيند. عفونتهاي قارچي بيشتر در افراد مبتلا به آسم مشاهده شده و بيشتر سينوسهاي فكي را درگير مي كنند. 6-ناهنجاريهاي ساختار بيني: انحراف تيغه بيني و بزرگ بودن شاخك هاي بيني ميتوانند منافذ سينوسها را مسدود سازد. 7-آلودگي هوا: هواي آلوده معمولاً از ذرات مولكولي بزرگ تشكيل يافته اند كه در مخاط گير افتاده و ممكن است واكنش آلرژيك و التهاب مخاط را سبب گردند. 8-شنا كردن:شنا كردن در آب حاوي كلر باعث ميشود مژك هاي مخاط بيني و سينوسها تضعيف شده و تخليه ترشحات به خوبي صورت نگيرد. همچنين كلر باعث التهاب مخاط بيني ميشود و فرد را مستعد عفونت باكتريايي ميكند. 9-سيگار كشيدن: دود سيگار حركت طبيعي مژك ها را كند و يا متوقف ميسازد.تجمع موكوس نيز ايجاد عفونت و ترشح پشت حلق ميكند. 10-اختلالات ضعف ايمني بدن نظير بيماريهاي ايدز و فيبروز سيستيك. 11-عفونت دندانها: انتشار عفونت دندانهاي آسياي فك بالا نيز ميتواند باعث سينوزيت فكي گردد. علايم سينوزيت: 1-احساس درد و يا فشار در پيشاني، گيجگاه ها، گونه ها، بيني، پشت و يا دور چشم ها. 2-تنفس از راه بيني دشوار ميشود. 3-تخليه ترشحات غليظ، زرد و يا سبز رنگ از بيني و يا پشت حلق. 4-كاهش حس بويايي و چشايي. 5-گرفتگي و احتقان بيني، آبريزش بيني. 6-درد در فك فوقاني و يا دندانهاي آرواره بالا. 7-سر درد هنگام برخاستن از خواب كه با خم شدن به طرف جلو بدتر ميشود. 8-بوي بد دهان. 9-گوش درد-احساس گرفتگي گوشها. 10-خستگي. 11-سرفه (در هنگام شب تشديد ميشود)، گلو درد. 12-حالت تهوع و استفراغ. 13-علايم سرماخوردگي اي كه به درمان پاسخ نميدهند. 14-درد و تورم در ناحيه صورت. 15-احساس سنگين بودن سر. علايم سينوزيت هاي خاص: 1-سينوزيت فكي: درد در فك بالا و دندانهاي فك فوقاني-گونه ها حساس به لمس مي شوند. 2-سينوزيت پيشاني: لمس و فشار اندك به پيشاني ايجاد درد ميكند.چشم ها حساس به نور ميشوند. 3-سينوزيت شب پره اي: گوش درد، گردن درد، درد در عمق سر. 4-سينوزيت پرويزني: تورم پلك ها و درد در ناحيه بين بيني و چشمها-حساسيت به لمس در دو طرف بيني-از دست رفتن حس بويايي . موارد زير ريسك ابتلا به سينوزيت را در شما افزايش مي دهد: 1-آلرژي ها. 2-علايم سرماخوردگي و آنفلوآنزاي عود كننده. 3-استرس. 4-عفونتهاي باكتريايي و ويروسي مجاري تنفسي فوقاني. 5-شنا كردن در استخر، شيرجه رفتن. 6-استعمال سيگار و استنشاق دود سيگار. 7-قرار گيري در معرض آلودگي هوا. 8-هواي سرد و خشك. 9-مصرف مشروبات الكلي. 10-استفاده مكرر و طولاني مدت از قطره هاي ضد احتقان بيني. 11-تغييرات سريع فشار هوا. 12-ناهنجاريهاي ساختاري بيني-پوليپ بيني. 13-كم آبي بدن. 14-نگهداري از حيوانات خانگي. اقدامات تشخيصي: 1-معاينات بيني (آندوسكوپي بيني) 2-سي تي اسكن و ام آر آي. 3-تستهاي آلرژي. 4-بيوپسي مخاط حفره بيني و سينوسها بمنظور شناسايي عوامل بيماريزاي باكتريايي. درمان سينوزيت: 1-داروهاي ضد درد از جمله آسپرين، استامينوفن، پاراستامول، ايبوپروفين براي تخفيف درد. 2-آنتي بيوتيك ها: چنانچه علت سينوزيت عفونت باكتريايي باشد آنتي بيوتيك تجويز ميگردد. مدت درمان با آنتي بيوتيك 3 تا 12 هفته بطول مي انجامد. ( و يا تا يك هفته پس از ناپديد شدن علايم) 3-كورتيكواستروئيدها: براي كاهش التهاب سينوسها تجويز ميشود. (بصورت اسپري و يا خوراكي) 4-ضد احتقان ها و آنتي هيستامين ها: به اشكال خوراكي و يا افشانه تجويز ميگردند. آنتي هيستامينها ميزان ترشح موكوس را كاهش و يا متوقف ميكند. ضد احتقان ها نيز گرفتگي بيني را برطرف ميكنند. توجه داشته باشيد كه نبايد از ضد احتقان ها بيش از 3 روز متوالي استفاده شود. چراكه پس از قطع آنها التهاب و تورم بيني افزايش خواهد يافت. 5-رطوبت: استفاده از دستگاه بخور و رطوبت سازها روند تخليه سينوسها را تسهيل ميكند. 6-شستشوي بيني: شستشوي بيني با سرم نمكي باعث رقيق شدن موكوس ميشود. 7-درمان سرماخوردگي و آلرژي ها. 8-مصرف فراوان مايعات. به ويژه مايعات گرم مانند چاي و سوپ. مايعات باعث رقيق شدن موكوس ميشود. 9-استفاده از اسپري هاي ضد قارچ (به ندرت) 10-قرار دادن كمپرس گرم و مرطوب بروي موضع درد به مدت 5 تا 10 دقيقه. 11-استحمام و دوش آب گرم باعث شل شدن و رقيق شدن موكوس ميشود. 12-عمل جراحي: چنانچه درمان دارويي موثر واقع نشود در موارد نادر بايستي عمل جراحي صورت گيرد. اهداف عمل جراحي به قرار زير است: - برداشتن بافت عفوني، متورم و آسيب ديده. - برداشتن استخوان و يا غضروف اضافي بمنظور گشاد كردن منافذ سينوسها. (اصلاح ساختار تيغه و شاخك هاي بيني) - برداشتن پوليپ. - خارج كردن اجسام خارجي اي كه مجاري بيني و سينوسها را مسدود ساخته اند (در كودكان) انواع جراحي سينوسها: 1-جراحي سينوس به كمك آندوسكوپي (Endoscopic Sinus Surgery): اين جراحي توسط آندوسكوپ صورت ميگيرد. بنابراين شكافي بروي بيني ايجاد نميگردد و تمام فرايند جراحي از طريق سوراخهاي بيني انجام ميگيرد. 2-ساينوپلاستي (ballon sinuplasty): ساينوپلاستي روش نويني است كه مشابه آنژيوپلاستي عروق ميباشد. قرار دادن يك بادكنك (بالن) و سپس باد كردن آن در حفره سينوس ها كه كمتر تهاجمي است، باعث گشاد شدن مجاري تنگ ميگردد. نكته:از خم شدن به سمت جلو پرهيز كنيد، چراكه درد و احساس فشار تشديد ميشود. نكته:هنگام فين كردن به آرامي اين كار را انجام دهيد. نكته:تا ميتوانيد استراحت كنيد. پيشگيري از سينوزيت: 1-رعايت بهداشت: دست هاي خود را بطور منظم بشوييد. به ويژه قبل از غذا و پس از دست دادن با ديگران. 2-عوامل آغازگر آلرژي را از محيط زندگي خود حذف كنيد. آلرژي را تحت كنترل در آوريد. 3-علايم سرماخودرگي را فورا درمان كنيد. 4-از استعمال سيگار، استنشاق دود سيگار و از هواي آلوده پرهيز كنيد. 5-از دستگاه بخور و رطوبت ساز در خانه استفاده كنيد. 6-حملات آسم را با حذف آغازگر هاي آن كنترل كنيد. 7-از نوشيدن مايعات خيلي سرد پرهيز كنيد. 8-بطور منظم ورزش كرده و فعاليت بدني داشته باشيد. 9-از تماس با افرادي كه مبتلا به سرماخوردگي و يا عفونت ويروسي مجاري تنفسي فوقاني ميباشند ،اجتناب كنيد. 10-از تغييرات دمايي شديد اجتناب كنيد. از هواهاي خيلي گرم و يا خيلي سرد نيز دوري كنيد. 11-در منزل از دستگاه هاي تصفيه هوا استفاده كنيد. 12-از مصرف مشروبات الكلي اجتناب ورزيد. الكل باعث تورم مخاط بيني و سينوسها ميشود. 13-از شنا كردن و شيرجه رفتن پرهيز كنيد. 14-از مصرف زياد لبنيات خودداري كنيد. مصرف بيش از حد لبنيات باعث غليظ شدن موكوس ميشود. 15-از سفرهاي هوايي پرهيز كنيد. حداقل پيش از سفرهاي هوايي از قطره ضد احتقان استفاده كنيد. 16-رطوبت منزل خود را كنترل كنيد. هواي خيلي خشك و يا خيلي مرطوب سينوزيت را تشديد ميكند. 17-عطر و اودكلن نيز ميتوانند باعث تورم مخاط بيني گردند، بنابراين از آنها اجتناب كنيد. 18-استرس خود را كنترل كنيد. 19-حداقل روزي 7 ليوان آب بنوشيد. 20-هنگام خروج از منزل در فصول سرد سال، بوسيله شال و كلاه سينوسهاي خود را گرم نگه داريد. 21-بمنظور برخورداري از سيستم ايمني قوي بايستي تغذيه مناسبي داشته باشيد. عوارض سينوزيت: نادر است اما ميتواند خطرناك باشد. 1-عفونت استخوانهاي صورت(osteomyelitis) 2-عفونت پرده هاي مغز، مننژيت(meningitis) 3-انتشار عفونت به خارج سينوس و ايجاد آبسه در كاسه چشم، سر و يا نسوج صورت .
تعداد بازدید: ۳۴۳۸