دود سيگار مغز کودک را کند می کند

پژوهشگران می گويند عملکرد تحصيلی کودکانی که در معرض دود سيگار قرار می گيرند ضعيف تر از ساير کودکان است. براساس اين مطالعات قرار گرفتن در معرض حتی مقدار کمی دود سيگار در منزل به عملکرد ضعيف تر در آزمون خواندن و رياضی منجر می شود. "مرکز بهداشت محيطی کودکان" آمريکا با مطالعات خود به روی 4400 دانش آموز دريافت که هرچه ميزان قرار گرفتن در معرض دود سيگار بيشتر باشد، عملکرد درسی کودک بدتر است. هرچند محققان تاثير دود سيگار در درازمدت و در جريان رشد کودکان را بررسی نکردند، اما آنها تفاوت های فردی نظير سطح تحصيلات والدين را که ممکن است به نتايج گمراه کننده منجر شود، در محاسبات خود مد نظر قرار دادند. اين مطالعه براساس داده هايی که در فاصله سال های 1988 و 1994 جمع آوری شده بود تا تصويری از سلامت مردم آمريکا در آن زمان فراهم شود استوار است. برای اندازه گيری ميزان قرار گرفتن در معرض دود سيگار در محيط زندگی، دانشمندان ميزان "کاتينين" که هنگام تجزيه نيکوتين در بدن توليد می شود را اندازه گرفتند. اين ماده را می توان در خون، بزاق دهان و مو اندازه گيری کرد. محققان گفتند اين يافته ها انگيزه تازه ای است تا کشورها استانداردهايی را برای حفاظت از کودکان در مقابل دود سيگار در محيط تعيين کنند. هفته گذشته دولت بريتانيا پخش يک رشته آگهی های تکان دهنده تلويزيونی را برای تشويق سيگاری ها به ترک آن به خصوص پدر و مادرهای سيگاری آغاز کرد. دولت بريتانيا در ماه نوامبر نيز گفت کشيدن سيگار طی چهار سال آينده در اکثر اماکن عمومی ممنوع خواهد شد. اما فعالان نگرانند اين امر مانع قرار گرفتن کودکان در معرض مقدار زيادی دود سيگار در خانه هايشان نخواهد شد. اماندا سندفورد، مدير تحقيقات موسسه خصوصی "اقدام پيرامون مصرف سيگار و سلامتی" گفت کليه بزرگسالان بايد از کشيدن سيگار در حضور کودکان از جمله در خانه خودداری کنند.
تعداد بازدید: ۱۳۰۴