تاثيرات منفي درگيري والدين روي كودكان


ايسنا : بررسي ها و مطالعات جديد نشان مي دهد كه حتي مشاجره و درگيري هاي اندك و محدود والدين مي تواند زندگي كودكان آنها را دچار آشفتگي كرده ، الگوي خواب آنها را برهم زند و احساسات منفي در زندگي هرروزه آنها به وجود آورد.

پاتريك ديوز استاد روانشناسي در دادگاه روچستر آمريكا و محقق اصلي در يك مجموعه از اين مطالعات در اين باره ياد آور شد : كودكان حتي زماني كه والدينشان در سكوت با يكديگر رفتار خصمانه دارند ، احساس پريشاني و اضطراب مي كنند ، در حالي كه والدين به اين اميد هستند كودكانشان متوجه عصبانيت و خشم آنها نيستند.

وي افزود : كودكان مي توانند اين حقيقت را درك نمايند كه والدينشان نسبت به يكديگر ناراحت و ناراضي هستند و اين امر زماني مشخص مي شود كه شما از آنها بپرسيد در اين لحظه چه احساسي دارند .آنچه انها از احساسشان بيان مي كنند احساس ترس ، عصبانيت بيشتر و اندوه بيشتر است .

در سالهاي اخير محققان در تلاش براي بررسي چگونگي تاثير رفتارها و برخوردهاي والدين روي كودكان هستند. درمجموع كودكان در خانواده هايي كه با درجات مختلفي از درگيري و مشاجرات خفيف تا شديد زندگي مي كنند ، تقريبا هر شب 30 دقيقه از خواب مفيد را ازدست مي دهند.

زمان انتشار: (7 سال قبل)
*