دکتر رزم پا در سال ۱۳۳۵ در شهرستان دشتستان در جنوب ايران متولد شدند.

 

تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در شهر برازجان گذرانده و در سال ۱۳۵۴ با معدل ۱۹/۶۷ فارغ التحصيل شدند.

در همان سال در رشته پزشکی در تمام دانشگاههای کشور پذيرفته شدند که سرانجام دوره پزشکی عمومي را در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شروع و در سال ۱۳۶۰ با رتبه ممتاز به پايان رساندند.

در سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳ خدمت سربازی و تعهد خدمت را در استانهای خوزستان و فارس و کهکيلويه و بويراحمد گذرانده و در سال ۱۳۶۳ دوره تخصصی گوش و حلق و بينی را در دانشگاه علوم پزشکی شيراز شروع و در سال ۱۳۶۶ با موفقيت در امتحان بورد تخصصی را به اتمام رساندند.

از ابتدای دوره تخصصی بعنوان مربی دستيار به استخدام دانشگاه علوم پزشکی شيراز در آمده و پس از اخذ تخصص در سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ در استان بوشهر خدمت کردند. در سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ در انستيتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره تکميلی جراحی تومرهای سر و گردن را گذراندند و در سال ۱۳۷۰ از دانشگاه علوم پزشکی شيراز به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل و به عنوان عضو هيئت علمي گروه آموزشی گوش و حلق و بيني و جراحی سر و گردن در بيمارستان امام خمينی شروع به کار نمودند.

   

 

 

از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ دوره تکميلی جراحی سر و گردن را در بيمارستان MD Anderson دانشگاه تگزاس در آمريکا گذرانده که به تاييد وزارت متبوع رسيده و موفق به صدور مدرک فلوشيپ جراحي سر و گردن شدند، در اين مدت در فعاليت های علمی و پژوهشی متعددی شرکت کرده و مقالات و تاليفاتی در مجلات علمی داخل و خارج از کشور داشته اند. ایشان متاهل و صاحب دو فرزند مي باشند.